Website Sponsor

2014 – 2024 QMS Website Sponsors

Quang Minh Sa Dec Alumni Website is sponsored by the following QMS Alumni
 

Quang Minh Website Sponsors List (December 2014 - December 2024)

Danh Sách Bảo Trợ Trang Website QMS (2014-2024)
2014 - 2024 WEBSITE SPONSORS
 

We couldn't have done it without you

  www.quangminhsadec.org     6/25/2017
No  Name Chinese Name Sadec Store Name Contributed
1 Thầy Tô Chương Thơ 蘇彰詩老師 沙 瀝 光 明 學 校 $100.00
2 Trương Cao Minh 張 聞 讓 潮安行 / Triều an $25.00
3 Lương Mẩn Trí/ Henry Loeng 梁 敏 智 生發號 / Sanh Phát Hiệu $100.00
4 Trần Bích Hà & Quách Vỉnh Thọ 陳 碧 霞 & 郭 永 壽 新安 棧 / Chành Tân An $100.00
5 Dư Trung Vinh 余 忠 榮 和盛齋 / Hòa Thạnh Chay $50.00
6 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 泰興隆 / Thai Hung Long $100.00
7 Hàng Khắc Văn 韓 克 文 韓 康 / Hang Khuong $100.00
8 Tăng Triệu Phấn 曾 兆 芬 曾冠星  校長--- 小千金 $100.00
9 Trần Thanh Văn 陳 清 文 聯 和 號/ Tung'S $85.00
10 Giang Văn Phát 江 丁 發 榮發號/ Vinh Phat $40.00
11 Trịnh Khắc Sở (Bao An Hoa) 鄭 克 楚 保安和/ Bao An Hoa $100.00
12 Trương Văn Tư 張 文 四 怡安和/ Di An Hoa $50.00
13 Lý Thống Nhơn & Lâm Cẩm Luyến 李 統 仁 & 林 錦 戀 韓 蘴 / Hàng Phong $100.00
14 Trần Tố Lan & Lâm Thoại Sanh 陳 素 蘭 & 林 瑞 昇 茂興棧 /  Mậu hưng chành $40.00
15 Hùynh Bửu Phụng 黃 寶 鳳 明月居士林 / ChuaCuSiLam $100.00
16 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 裕發  / Dủ Phát $50.00
17 Lưu Tiên Vinh (Ui) 劉 先 榮 源興 / Nguyên Hưng $100.00
18 Trình Phú Tường/ A Chia 程 富 祥 建發號 / Kiến Phát $100.00
19 Lương Mẩn Thông / Johnny Leong 梁 敏 聰 生發號 / Sanh Phát Hiệu $50.00
20 Văn Tiến Hùng 文 進 雄 泰 成 / Tiệm Trà Con Cò $100.00
21 Trần Trung Thành  / Vincent Chan 陳 忠 誠 裕發  / Dủ Phát $100.00
22 Quách Vỉnh Hùng 郭 永 雄 福昌  / Phước Xương $100.00

 

2006 -2014 Website Sponsors

Quang Minh Sa Dec Alumni Website is sponsored by the following QMS Alumni
Danh Sách Bảo Trợ Trang Website QMS (2006-2014)
2006 - 2014 WEBSITE SPONSORS
We are proud to be the originator
No.  Name Chinese Name Former Sadec Store Name Contributed
1 Lâm Cẩm Huy 林 錦 輝 Minh Hưng $20.00
2 Liêu Duy Thành 廖 維 城(雄) Quảng Hòa Xuân $20.00
3 Liêu Kim Hoàng 廖 金 凰 Quảng Hòa Xuân $20.00
4 Liêu Kim Lệ 廖 金 麗 Quảng Hòa Xuân $20.00
5 Liêu Kim Phụng 廖 金 鳳 Quảng Hòa Xuân $40.00
6 Lương Mẩn Thông 粱 敏 聰 Sanh Phát Hiệu $40.00
7 Lưu Hùng 李 雄 桃   $10.00
8 Lý Cẫm Nguyên 李 錦 源 Thái Hưng Long $20.00
9 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 Thái Hưng Long $20.00
10 Mao Kỳ Minh 毛 其 明 Hiệp Thạnh $50.00
11 Phủ Kim Hoa 傅 金 華 Vạn Hưng $10.00
12 Quách Tuyết Kiều 郭 雪 嬌 Minh Lợi $20.00
13 Quách Vỉnh Thọ 郭 永 寿 Phước Xương $20.00
14 Trần Đông Tài 陳 東 才 Phú Thọ Xuân $20.00
15 Trần Trung Thành  陳 忠 誠 Dủ Phát $150.00
16 Trình Phú Tường 程 富 祥 Kiến Phát $80.00
17 Trương An Phương 張 芬 芳 Triều An $20.00
18 Trương An Sanh 張 安 生 Thái Sơn $20.00
19 Trương Văn Tư 張 文 四 Di An Hòa $100.00
20 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 裕發/ Dủ Phát $20.00