2015-Rice Donation Charity

Danh sách các nhà hảo tâm

Đây là danh sách các cựu học sinh Trường Quang Minh Sa Đéc đang định cư ở nước ngoài đã có lòng hảo tâm quyên góp ủng hộ cho quỹ phát gạo từ thiện của Chùa Bà Thiên Hậu TP Sa Đéc vào ngày 26âl tháng chạp cuối năm nay.

Tổng Số tiền tài trợ $1,000 US – Mỹ Kim
Danh sách gửi trực tiếp từ  đại diện QMS Team – Thomas Trinh  (Initiator)
程志详,(建發號 Kien Phat)
李錦添,(泰興隆. Thai Hung Long)
韓克文,(韓康. Hang Khuong)
陳碧霞,(Tan An )郭永寿 P(huoc Xuong)
文進雄 (Tiem Tra Thai Thanh)

Tổng Số tiền tài trợ $800 US – Mỹ Kim
Danh Sách gửỉ trực tiếp qua các nhân
銘利 宝号 (Minh Lợi)
蔡蕙清 (Minh Lợi)
郭雪梅 (Minh Lợi)
郭雪梅.(Minh Lợi)
興利 (Hưng Lợi)
Yến Trinh (建發號 Kien Phat)
Trịnh Ngọc Trân (建發號 Kien Phat)
Bình N Lưu (Bình + Lan-Tiệm Đại Thành)

Tổng Số tiền tài trợ $1300 US – Đô Úc
Danh Sách gửỉ trực tiếp qua cá nhân
Gia đình : Lê Ngọc + Ngô Kim Lan & Lê Đông Nghi (Tiệm An Phát)
Ngô Kim Huệ & các con (Tiệm An Phát)
Ngô Huệ Hương + Huỳnh Nghĩa Trí (Tiệm An Phát)