2014 – Charity In Sa Dec

Here is list of QMS Alumni have joined me for 2014 Help the the Poor In Sa Dec
DANH SÁCH THIỆN NHÂN ĐÓNG GÓP ĐỂ TRỢ GIÚP NGƯỚI NGHÈO SA ĐÉC
Chùa Bà (Phát Gạo), Hội Tương Tế Người Hoa, Nhà Tình Thương (Viện Mồ Côi)
Updated: 1/12/2014
Tên Họ 中文姓名 Hiệu Tiệm/沙瀝商號 Ngày nhận Tiền Số Tiền nhận
1 Trình Chí Tường (Thomas) 程 志 祥 Kiến Phát  $500.00
2 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 Thái Hưng Long  $500.00
3 Trương Văn Tư 張 文 四 Di An Hòa  $500.00
4 Huynh Nhu Sang 黄 如 珊 Huỳnh Ích Hưng  $500.00
5 Cao Ngọc Hà 高 玉 荷 Hưng Lợi  $465.00
6 Trương Ngọc Anh 張 秀 英 Di An Hòa  $300.00
7 Trương Chí Thành 張 志 成 Vĩnh An – 永 安  $200.00
8 Liêu Kim Phụng 廖 金 鳳 Quảng Hòa Xuân  $200.00
9 Trần Trung Thành 陳 忠 誠 Dủ Phát  $120.00
10 Trương Tuấn Tài 張 俊 才 Hạnh Lâm Xuân  $100.00
11 Trần Bích Hà 陳 碧 霞 & 郭永寿 Tân An/Phước Xương  $100.00
12 Quách Vỉnh Hùng 郭 永 雄 Phước Xương  $100.00
13 Văn Tiến Hùng 文 進 雄 Thái Thành  $100.00
14 Trần Tố Lan & Lâm Thoại Sanh 陳 素 蘭 & 林 瑞 昇 Lâm Hiẹp Ký  $100.00
15 Hùynh Bửu Phụng 黃 寶 鳳  $92.00
16 Trần Thanh Văn 陳 清 文 Tùng’S  $89.00
17 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 Dủ Phát  $50.00
18 Lý Thống Nhơn & Lâm Cẩm Luyến 李 統 仁 & 林 錦 戀 Hàng Phong  $100.00
Tổng số tiền nhận: $4,116.00
 *****************
BÁO CÁO TRỢ CHI GIÚP ĐỠ  NGƯỚI NGHÈO SA ĐÉC Updated: 1/12/2014
Danh Mục Trợ Giúp Người nghèo Số Tiền VN Số Tiền USA
1 Đóng góp 2 tấn (2000kg) gạo cho qũy Chùa bà phát cho người nghèo Xem Biên Nhận $1,000.00
2 Trợ giúp Tiển mặt cho Hội Tương Người Hoa Sa Đéc Xem Biên Nhận $2,500.00
3 30 Phần qùa cho Trẻ em mồ côi tại nhà Tình Thương Xem Biên Nhận $69.00
4 25 bộ Đồng Phục cho trẻ mồ côi dưới lớp 10 Xem Biên Nhận $123.00
5 $300,000.00 tiền mặt cho 5 em lớp 10, 11, 12 May Áo dài Xem Biên Nhận $72.00
6 4 Hộp bánh tây cho trẻ mồ côi Xem Biên Nhận $28.00
7 Tiền Mỹ Kim gửi tặng Nhà Tình Thương Xem Biên Nhận $200.00
8 Tiền mặt giúp Bạn Châu Diệp để mổ mắt (Eye surgery) Xem Biên Nhận $200.00
Note: Tất cả gồm 30 em trẻ mồ côi tại Nhà Tình Thương Sa Đéc Tổng số Trợ Chi: $4,192.00

This slideshow requires JavaScript.

Le Phat Gao Chua Ba in Last year.

 

Quang Minh Sa Dec Alumni Website is sponsored by the following QMS Alumni
Danh Sách Bảo Trợ Trang Website QMS (2014-2024)
2014 – 2024 WEBSITE SPONSORS
We couldn’t have done it without you
10/24/2014
www.quangminhsadec.org
No  Name Chinese Name Sadec Store Name
1 Thầy Tô Chương Thơ 蘇彰詩老師 沙 瀝 光 明 學 校
2 Trương Cao Minh 張 聞 讓 潮安行 / Triều an
3 Lương Mẩn Trí/ Henry Loeng 梁 敏 智 生發號 / Sanh Phát Hiệu
4 Trần Bích Hà & Quách Vỉnh Thọ 陳 碧 霞 & 郭 永 壽 新安 棧 / Chành Tân An
5 Dư Trung Vinh 余 忠 榮 和盛齋 / Hòa Thạnh Chay
6 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 泰興隆 / Thai Hung Long
7 Hàng Khắc Văn 韓 克 文 韓 康 / Hang Khuong
8 Tăng Triệu Phấn 曾 兆 芬 曾冠星  校長— 小千金
9 Trần Thanh Văn 陳 清 文 聯 和 號/ Tung’S
10 Giang Văn Phát 江 丁 發 榮發號/ Vinh Phat
11 Trịnh Khắc Sở (Bao An Hoa) 鄭 克 楚 安和/ Bao An Hoa
12 Trương Văn Tư 張 文 四 怡安和/ Di An Hoa
13 Lý Thống Nhơn & Lâm Cẩm Luyến 李 統 仁 & 林 錦 戀 韓 蘴 / Hàng Phong
14 Trần Tố Lan & Lâm Thoại Sanh 陳 素 蘭 & 林 瑞 昇 茂興棧 /  Mậu hưng chành
15 Hùynh Bửu Phụng 黃 寶 鳳 明月居士林/Chua Cu Si Lam
16 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 裕發  / Dủ Phát
17 Lưu Tiên Vinh (Ui) 劉 先 榮 源興 / Nguyên Hưng
18 Trình Phú Tường/ A Chia 程 富 祥 建發號 / Kiến Phát
19 Lương Mẩn Thông/Johnny Leong 梁 敏 聰 生發號 / Sanh Phát Hiệu
20 Văn Tiến Hùng 文 進 雄 泰 成 / Tiệm Trà Con Cò
21 Trần Trung Thành / Vincent Chan 陳 忠 誠 裕發 / Dủ Phát
22 Quách Vỉnh Hùng 郭 永 雄 昌 / Phước Xương