2006 – 2014 QMS Website sponsor

Danh Sách Bảo Trợ Trang Website QMS (2006-2014)

Quang Minh Website Sponsors List

www.quangminhsadec.org
 Name Chinese Name Former Sadec Store Name Contributed
1 Lâm Cẩm Huy 林 錦 輝 Minh Hưng
2 Liêu Duy Thành 廖 維 城(雄) Quảng Hòa Xuân
3 Liêu Kim Hoàng 廖 金 凰 Quảng Hòa Xuân
4 Liêu Kim Lệ 廖 金 麗 Quảng Hòa Xuân
5 Liêu Kim Phụng 廖 金 鳳 Quảng Hòa Xuân
6 Lương Mẩn Thông 粱 敏 聰 Sanh Phát Hiệu
7 Lưu Hùng 李 雄 桃
8 Lý Cẫm Nguyên 李 錦 源 Thái Hưng Long
9 Lý Cẫm Phát 李 錦 發 Thái Hưng Long
10 Mao Kỳ Minh 毛 其 明 Hiệp Thạnh
11 Phủ Kim Hoa 傅 金 華 Vạn Hưng
12 Quách Tuyết Kiều 郭 雪 嬌 Minh Lợi
13 Quách Vỉnh Thọ 郭 永 寿 Phước Xương
14 Trần Đông Tài 陳 東 才 Phú Thọ Xuân
15 Trần Trung Thành 陳 忠 誠 Dủ Phát
16 Trình Phú Tường 程 富 祥 Kiến Phát
17 Trương An Phương 張 芬 芳 Triều An
18 Trương An Sanh 張 安 生 Thái Sơn
19 Trương Văn Tư 張 文 四 Di An Hòa
20 Trần Ái Lan 陳 愛 蘭 裕發/ Dủ Phát
TOTAL RECEIVED US Dollar: $720.00